.
آدرس تیما شبکه  Unit 5 , No 19, 3rd st, Asad Abadi st, Tehran , Iran

PO-BOX:1433633667
تلفن تیما شبکه  Tel +98 21 88102166
فکس تیما شبکه  Fax+98 21 88102166